ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Érvényesítés

Az engedélyek, a jogszabályok, a nukleáris biztonsági szabályzatok és a radioaktívhulladék-tárolóra vonatkozó biztonsági szabályzatok előírásainak megtartását, és az atomenergia alkalmazásának biztonságosságát az OAH rendszeresen ellenőrzi, és az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik, vagy intézkedést kezdeményez.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 9. § (2) bekezdése szerint az OAH folyamatos hatósági felügyeleti tevékenysége a következő módon valósul meg:

a) egyedi hatósági eljárások keretében engedélyezési és jóváhagyási döntésekkel;

b) az engedélyesek működésének és az atomenergia alkalmazásának biztonsági, védettségi és békés célú helyzetének rendszeres elemzésével és értékelésével;

c) folyamatos, valamint egyedi eljárások során végzett ellenőrzéssel, az átalakításokhoz kapcsolódó ellenőrzési programok végrehajtásával;

d) a jogszabályi követelmények, az azokon alapuló hatósági előírások gyakorlati érvényesülését biztosító érvényesítési eljárások lefolytatásával.

Az Atv. előírja, hogy az OAH rendszeresen végezzen ellenőrzéseket, elemzéseket és helyszíni vizsgálatokat, az észlelt rendellenességek megszüntetése érdekében intézkedjen, vagy kezdeményezzen intézkedést. Az érvényesítési folyamat, és az annak részét képező érvényesítési eljárás célja a biztonság, a védettség és a nukleáris biztosítékok érvényre juttatását biztosító előírásoktól, illetve az irányadó követelményektől való eltérések érintettek részéről történő mielőbbi felismerésének, önkéntes feltárásának és korrekciójának ösztönzése és támogatása megfelelő intézkedések (az érvényesítési intézkedések) útján. A magas szintű biztonság, védettség és a békés cél folyamatos fenntartása érdekében az OAH azt kívánja elérni, szükség esetén kikényszeríteni, hogy az ügyfelek (engedélyesek) és a felelősségi körükbe tartozó összes közreműködő (alkalmazott, szerződéses partner) a követelményektől, előírásoktól való eltérés esetén a lehető legkorábban javító intézkedéseket tegyenek.

Az OAH e kötelezettségének megfelelően a hatáskörébe tartozó ügyekben, az atomenergia biztonságos alkalmazásához szükséges és a jogszabályokban megfogalmazott, a hatósági határozatokban, valamint más kötelező érvénnyel bíró dokumentumokban foglalt előírások és kötelezettségek teljesítése érdekében a következő intézkedéseket hozhatja:

Érvényesítési intézkedések:
a)        figyelmeztetés (rögzített szóbeli, írásbeli),
b)        kiegészítő feltételek előírása,
c)        közigazgatási bírság kiszabása,
d)        az engedélyezett tevékenység korlátozása,
e)        az engedélyezett tevékenység felfüggesztése,
f)        az engedély időbeli hatályának korlátozása,
g)        az engedély visszavonása.

A jogi és szabályozási követelményeknek való meg nem felelés esetén az OAH értékeli az adott meg nem felelés kockázatának mértékét annak meghatározása érdekében, hogy azonnali cselekvésre van-e szükség. A korrekciós intézkedések meghatározásánál az OAH a fokozatos megközelítést alkalmazza, figyelembe véve azt, hogy egyes követelmények biztonsági jelentősége nagyobb, mint a többi követelményé, és így a nem megfelelőségek hatása is különböző kockázatot képvisel.

Az érvényesítési folyamat a tények objektív feltárásán és a kockázat felmérésén alapul. Az OAH minden esetben egyedileg jár el. Felülvizsgálja az adott ügy egyedi jellemzőit, annak érdekében, hogy az előírássértés súlyosságát az adott előírássértés / meg nem felelés jelentőségének megfelelő szinten lehessen jellemezni és a döntés az ügy érdemében a nem megfelelőség megszüntetésére irányuljon.

Az OAH az érvényesítési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, valamint az Atv. vonatkozó rendelkezései szerint folytatja le.

A fokozatos megközelítést alkalmazni kell az eljárás minden szakaszában, beleértve az alkalmazandó érvényesítési intézkedés meghatározását, valamint az esetlegesen kiszabott bírság mértékében.

A fokozatosság elvének alapja, hogy a rendszerek, folyamatok és módszerek terén az irányítás alóli kikerülés kockázatával, valószínűségével és lehetséges következményeivel arányos mértékű intézkedések és feltételek kerülnek alkalmazásra. A törvény rendelkezéseivel összhangban az OAH olyan rendszert működtet, amely biztosítja ezen elv megvalósulását.

Az előzőekben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett vagy önállóan az OAH közigazgatási bírságot is kiszabhat. A közigazgatási bírság kiszabása és összegének megállapítása során az OAH figyelembe veszi az előírássértés összes körülményét. Különösen az alább felsorolt szempontokat:

·        bekövetkezett-e rendkívüli esemény, nukleáris veszélyhelyzet vagy atomkár,
·        bekövetkezett-e jogtalan eltulajdonítás, sikeres szabotázs,
·        milyen súlyú a követelmények, előírások megszegése,
·        ismételt szabályszegés történt-e,
·        felróható-e a szabályszegést vagy mulasztást okozó magatartás,
·        a szabályszegő vagy mulasztó tanúsított-e az általa okozott állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő, kárenyhítő magatartást.
·        a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
·        a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
·        a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
·        a jogsértő állapot időtartamát,
·        a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
·        a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
·        a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

A közigazgatási bírság összege az összes körülmény mérlegelését követően legalább százezer, de legfeljebb harmincmillió forint lehet.

Atomerőmű engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötszázmillió forint.

Egyéb nukleáris létesítmény engedélyesével szemben nukleáris biztonsági hatósági ügyben a bírság összege legalább ötvenezer, de legfeljebb ötmillió forint.

Nukleáris létesítmény engedélyesével szemben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról rendelkező jogszabályokban írt kötelezettség megszegése miatt indult hatósági ügyben a bírság összege legalább százezer, de legfeljebb ötvenmillió forint.

Az érvényesítésre vonatkozó jogszabályokat ide kattintva érheti el.